Safonau'r Gymraeg

Daeth y Gymraeg yn iaith swyddogol yng Nghymru o ganlyniad i Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Effaith y Mesur hwn yw ni ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.

Hysbysiad cydymffurfio

Anfonwyd hysbysiad cydymffurfio, sy’n gosod allan y safonau perthnasol, i’r Tribiwnlys ar 30 Medi 2016. Mae fersiwn diweddaraf yr hysbysiad cydymffurfio ar gael isod.

Trefniadau ar gyfer goruchwylio

Rydym yn cofnodi sut yr ydym yn sicrhau cydymffurfiaeth â’r Safonau yn y ddogfen ‘Cydymffurfiaeth y Tribiwnlys gyda’r Safonau’.

Byddwn hefyd yn cynhyrchu adroddiad blynyddol mewn perthynas â phob blwyddyn ariannol.