Croeso i Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru (TAAAC)

Mae Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru (TAAAC) wedi newid ei enw i Dribiwnlys Addysg Cymru (TAC). Mae'r canllawiau ar y wefan hon yn berthnasol i apeliadau AAA yn unig. Ewch i'n gwefan Tribiwnlys Addysg Cymru i gael canllawiau ar hawliadau ynghylch gwahaniaethu ar sail anabledd ac apeliadau ADY.

Dyma’r math o bethau rydym yn delio â nhw:

Statement of SEN or IDP

Datganiad o AAA neu CDU - Mae hon yn wybodaeth bwysig!

Dros y 3 blynedd nesaf, bydd y gyfraith ynghylch addysg a ddarperir i blant a phobl ifanc sydd ag anawsterau dysgu neu anableddau yn newid. Bob blwyddyn, bydd grŵp o flynyddoedd ysgol yn symud o’r system Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) i’r system Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) newydd.

Fodd bynnag, mae gan y ddwy system ei rheolau ei hun o ran y tribiwnlys!

Y ffordd hawsaf o wybod p’un a yw rhywun wedi symud i’r system ADY newydd yw gwirio pa gynllun anghenion dysgu sydd ganddo.

  • Os oes ganddo ddatganiad o AAA, mae o dan y system Anghenion Addysgol Arbennig.
  • Os oes ganddo gynllun datblygu unigol (CDU), neu os cafodd ei asesu ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol ar ôl 01 Medi 2021, mae o dan y system Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Os ydych yn apelio yn erbyn penderfyniad am blentyn neu berson ifanc sydd â datganiad o AAA, mae’r canllawiau cywir ar y wefan yma.

Os ydych yn apelio yn erbyn penderfyniad am blentyn neu berson ifanc sydd â CDU, mae’r canllawiau cywir ar wefan newydd y Tribiwnlys Addysg.

Mae Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru (TAAAC) wedi newid ei enw i Dribiwnlys Addysg Cymru (TAC), ond bydd yn parhau i ddelio â phob achos!

We deal with disputes to do with:

Dyma’r math o bethau rydym yn delio â nhw:

Datganiadau o AAA

Os ydych yn apelio yn erbyn penderfyniad am ddatganiad o anghenion addysgol arbennig (AAA), defnyddiwch y canllawiau ar y wefan yma. Y rhain yw’r canllawiau cywir ar gyfer plant a phobl ifanc â datganiadau o AAA.

ICDUau

Os ydych yn apelio yn erbyn penderfyniad am gynllun datblygu unigol (CDU), neu asesiad o anghenion dysgu ychwanegol, defnyddiwch y canllawiau ar y wefan newydd. I’r myfyrwyr hyn, mae llawer o reolau wedi newid, ac felly rydym wedi diweddaru’r canllawiau ar y wefan newydd.

Hawliadau am wahaniaethu ar sail anabledd

Mae'r rheolau ynghylch honiadau o wahaniaethu ar sail anabledd wedi newid. Defnyddiwch y canllawiau ar y wefan newydd.

Mae’r gyfraith ynghylch y cymorth a roddir i blant a phobl ifanc sydd ag anawsterau dysgu ac anableddau yn newid. Bob blwyddyn, bydd grwpiau blynyddoedd gwahanol yn symud o’r hen system Anghenion Addysgol Arbennig i’r system newydd Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae’r hen system yn defnyddio datganiadau o AAA, a’r system newydd yn defnyddio CDUau.

Erbyn 2023, CDU fydd gan bob plentyn a pherson ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, ac felly byddwn yn cau ein hen wefan yn y pen draw.

Coronafeirws (COVID-19)

O ganlyniad i’r pandemig Covid-19 - mae gan y Tribiwnlys fynediad cyfyngedig iawn, os o gwbl, at eitemau a ddanfonir trwy'r post. A allwch sicrhau bod unrhyw ddogfennau (gan gynnwys ffurflenni cais a chyflwyniadau ysgrifenedig) sy'n ofynnol gan y Tribiwnlys yn cael eu hanfon trwy e-bost at: Tribunal.Enquiries@llyw.cymru

Apeliadau

Apeliadau

Mae'r canllawiau ar y wefan hon yn berthnasol i apeliadau ynghylch datganiadau o AAA yn unig. Os ydych yn apelio yn erbyn penderfyniad am gynllun datblygu unigol (CDU), neu asesiad o anghenion dysgu ychwanegol, defnyddiwch y canllawiau ar y wefan newydd.

Hawliadau

Hawliadau

Ewch i'n gwefan newydd i gael canllawiau ar honiadau o wahaniaethu ar sail anabledd mewn ysgolion.

Plant a phobl ifanc yn eu harddegau

Os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth, mi gewch chi wybod popeth am apeliadau a hawliadau wrth ddarllen ein llyfrynnau gwybodaeth.

Awdurdodau Lleol a Chyrff Cyfrifol

Mae ein llyfrynnau canllaw yn rhoi gwybodaeth i Awdurdodau Lleol am sut i ymateb i apêl a gwybodaeth i Gyrff Cyfrifol ynghylch sut i ymateb i hawliadau

Tribiwnlys Aled

Mae ein clip fideo yn dangos i chi beth sy’n digwydd yng ngwrandawiad tribiwnlys Aled.

Ein cefndir

Mae Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru (TAAAC) yn dribiwnlys annibynnol a sefydlwyd yn 2003 o dan Adran 333 (1ZA) Deddf Addysg 1996. Llywodraeth Cymru sy’n ariannu’r tribiwnlys, ond mae’r tribiwnlys, ei aelodau a’r penderfyniadau a gaiff eu gwneud gan TAAAC yn annibynnol ar y Llywodraeth. Mae Adroddiad Blynyddol TAAAC yn cynnwys gwybodaeth ystadegol ac yn rhoi cyfrif blynyddol ynghylch ei weithgareddau.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os na allwch ddod o hyd i unrhyw beth rydych yn chwilio amdano.