Croeso i Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru (TAAAC)

Mae Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru (TAAAC) yn dribiwnlys annibynnol. Rydym yn delio ag apeliadau yn erbyn penderfyniadau penodol sy'n cael eu gwneud am blentyn neu berson ifanc a'i addysg. Rydym hefyd yn delio â hawliadau am driniaeth annheg yn yr ysgol sy’n ymwneud ag anabledd.

Dyma’r math o bethau rydym yn delio â nhw:

Coronafeirws (COVID-19)

O ganlyniad i’r pandemig Covid-19 - mae gan y Tribiwnlys fynediad cyfyngedig iawn, os o gwbl, at eitemau a ddanfonir trwy'r post. A allwch sicrhau bod unrhyw ddogfennau (gan gynnwys ffurflenni cais a chyflwyniadau ysgrifenedig) sy'n ofynnol gan y Tribiwnlys yn cael eu hanfon trwy e-bost at: Tribunal.Enquiries@llyw.cymru

Apeliadau

Apeliadau

Mae rhieni yn gallu apelio i TAAAC yn erbyn rhai penderfyniadau penodol y mae Awdurdod Lleol yng Nghymru yn eu gwneud ynglŷn ag anghenion addysgol arbennig eu plentyn.

Os ydych chi’n blentyn neu’n berson ifanc yn ei arddegau,, rydych chithau hefyd yn gallu gwneud apêl drosoch eich hun wrth ddweud wrthon ni eich bod yn anghytuno â phenderfyniad ynglŷn â'ch addysg. Mae’n rhaid i chi ysgrifennu aton ni i ddweud hyn felly efallai y byddai’n syniad i chi gael help oedolyn.

Mae’n rhaid i’r Awdurdod Lleol ddweud wrthoch chi (rhieni a’r plentyn neu’r person ifanc) am ei benderfyniad a pha bryd y mae gennych chi hawl i wneud apêl.

Hawliadau

Hawliadau

Mae rhieni yn gallu cyflwyno hawliad i TAAAC ynglŷn â gwahaniaethu ar sail anabledd mewn ysgolion yng Nghymru.

Os ydych chi’n blentyn neu’n berson ifanc yn eich arddegau, rydych chi hefyd yn gallu cyflwyno hawliad drosoch eich hun drwy ddweud wrthon ni pam rydych chi’n meddwl eich bod wedi cael eich trin yn annheg yn yr ysgol oherwydd anabledd. Mae’n rhaid i chi ysgrifennu aton ni i ddweud hyn felly efallai y byddai’n syniad i chi gael help oedolyn.

Plant a phobl ifanc yn eu harddegau

Os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth, mi gewch chi wybod popeth am apeliadau a hawliadau wrth ddarllen ein llyfrynnau gwybodaeth.

Awdurdodau Lleol a Chyrff Cyfrifol

Mae ein llyfrynnau canllaw yn rhoi gwybodaeth i Awdurdodau Lleol am sut i ymateb i apêl a gwybodaeth i Gyrff Cyfrifol ynghylch sut i ymateb i hawliadau

Tribiwnlys Aled

Mae ein clip fideo yn dangos i chi beth sy’n digwydd yng ngwrandawiad tribiwnlys Aled.

Ein cefndir

Mae Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru (TAAAC) yn dribiwnlys annibynnol a sefydlwyd yn 2003 o dan Adran 333 (1ZA) Deddf Addysg 1996. Llywodraeth Cymru sy’n ariannu’r tribiwnlys, ond mae’r tribiwnlys, ei aelodau a’r penderfyniadau a gaiff eu gwneud gan TAAAC yn annibynnol ar y Llywodraeth. Mae Adroddiad Blynyddol TAAAC yn cynnwys gwybodaeth ystadegol ac yn rhoi cyfrif blynyddol ynghylch ei weithgareddau.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os na allwch ddod o hyd i unrhyw beth rydych yn chwilio amdano.