Hawliadau

Mae rhieni yn gallu cyflwyno hawliad i Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru (TAAAC) ynglŷn â gwahaniaethu ar sail anabledd mewn ysgolion yng Nghymru.

Os ydych chi’n blentyn neu’n berson ifanc yn ei arddegau, rydych chithau hefyd yn gallu cyflwyno hawliad drosoch eich hun drwy ddweud wrthym pam rydych chi’n meddwl eich bod wedi cael eich trin yn annheg yn yr ysgol oherwydd anabledd.  Os mai dyna rydych ei eisiau, gallwch ofyn i oedolyn eich helpu i lenwi'r ffurflen cais am hawliad.

Gallwch lawrlwytho ein ffurflenni a’n llyfrynnau canllaw oddi ar y we drwy ddefnyddio’r dolenni isod, neu os ydych chi am i ni anfon copi atoch chi cysylltwch â ni. Rhaid cyflwyno apeliadau yn ysgrifenedig i TAAAC.

Ffurflenni

  • Cais am Hawliad. Os ydych yn teimlo bod person ifanc wedi cael ei drin yn annheg yn yr ysgol oherwydd anabledd, mae rhieni, a'r plentyn neu'r person ifanc ei hun, yn gallu gwneud cais am hawliad yn gofyn bod TAAAC yn edrych ar yr hyn sydd wedi digwydd. (Cais am Hawliad– Ffurflen TAAAC 4)
  • Tynnu Hawliad yn ôl. Gallwch lenwi ein ffurflen i roi gwybod i ni os ydych yn penderfynu nad ydych chi am barhau â hawliad. (Tynnu Apêl neu Hawliad yn ôl – Ffurflen TAAAC 14)

Llyfrynnau Canllaw

Os ydych chi'n blentyn neu'n berson ifanc yn ei arddegau, efallai y bydd y wybodaeth ar y dudalen Plant a Phobl Ifanc ar ein gwefan hefyd yn ddefnyddiol. Gallwch ofyn i oedolyn eich helpu gyda’r hawliad.

  • Sut i wneud Hawliad. Mae ein llyfryn canllaw yn cynnwys gwybodaeth am sut i wneud hawliad, terfynau amser pwysig ar gyfer gwneud yr hawliad, y math o wybodaeth y mae angen i ni ei chael a beth sy'n digwydd ar ôl i'r apêl gael ei gwneud. (Sut i Wneud Hawliad – Llyfryn Canllaw TAAAC 3)
  • Rydw i wedi gwneud hawliad; sut mae paratoi Datganiad Achos? Ar ôl i chi wneud hawliad, byddwn yn gofyn ichi adael i ni gael eich datganiad achos. Mae ein llyfryn canllaw yn esbonio sut mae paratoi datganiad achos a pha wybodaeth y mae angen i chi ei rhoi i ni. (Rydw i wedi gwneud hawliad; sut mae paratoi Datganiad Achos? - Llyfryn Canllaw TAAAC 7)